به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت همکاران سیستم در گزارش تفسیری اعلام نمود ،درآمد عملیاتی تلفیقی این شرکت برای سال ٩٨حدود٣٠۶میلیارد تومان برآورد شده است حال آنکه سود خالص ١٢٧میلیارد تومان پیش بینی شده است.گفتنی است درآمد های عملیاتی شرکت اصلی ١٣٢میلیارد تومان و سود خالص شرکت اصلی حدود ١١۶میلیارد تومان برای سال ٩٨ برآورد شده است.