به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در ٩ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٢۴٨ ریال سود محقق کرد. واتی در مدت مشابه سال قبل ٧٣ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٣٨ درصدی سود در سال ٩٨ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ١٨٩ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.