بورس ٢۴ : شرکت شیشه همدان در اولین دوره سه ماهه از سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ٩٩ بیش از ۵۶١ میلیارد ریال فروش داشت و ٣١٠ میلیارد ریال سود ناخالص محقق کرد. در حالی که عملکرد این دوره نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر فروش ریالی ٧٠ درصد و از لحاظ سود ناخالص ١٢٣ درصد رشد داشت و شرکت را با رشد ١٢.٩ درصدی به حاشیه سود ناخالص ۵۵.٣ درصدی رساند اما در این دوره به ازای هر سهم ٢١۵ ریال عاید کهمدا شد که تقریبا نزدیک به سود واقعی دوره مشابه سال گذشته بود... کهمدا در اولین فصل از سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ٩٨ مبلغ ٢٢٣ ریال سود محقق کرده بود و امسال با وجود این که درآمدهای ریالی بیشتری داشت و حدود ١٣ درصد افزایش در حاشیه سود را تجربه کرد اما سود شرکت رشد چندانی نیافت. علت این امر را از بالاترین مقام مالی شرکت می شنویم...