به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز در خصوص تعمیرات ماشین آلات توضیحات تکمیلی ارائه نمود.