نماد سیستم در گزارش ۶ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠۶/٣١ حسابرسی نشده، سود هر سهم سال ٩٨ را از ٨۵۵ ریال به ٩١٧ ریال تعدیل نموده است. گروه همکاران سیستم در دوره گزارش توانست ۴۶ درصد از درآمدهای عملیاتی و ۴۴ درصد از سود خالص آخرین پیش‌بینی سال مالی ١٣٩٨ را محقق نماید. شرکت در گزارش تفسیری مدیریت اعلام کرده که ورود یکی از شرکت‌های زیرمجموعه (شرکت سپیدار سیستم آسیا) به فرابورس ایران، مورد تایید هیئت پذیرش قرار گرفته و مراحل پذیرش ثبت نزد سازمان بورس در حال انجام می‌باشد.