به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران اعلام داشت پیرو مکاتبات قبلی به استحضار می رساند تعداد ٩۵.۵٠٠.٠٠٠ سهم از سهام مسدود شده بانک اقتصاد نوین متعلق به این شرکت بابت تسهیلات اخذ شده شرکت توسعه شهری فراز از زیر مجموعه شرکت گروه استراتوس پارس وثیقه گردیده بود، از سوی بانک ایران زمین و تعداد ۵,٠۶۶,١۴٠ سهم بانک اقتصاد نوین توسط بانک کارآفرین بابت تسویه تسهیلات این شرکت طبق توافق صورت گرفته به فروش رسیده است. با توجه به اطلاعات موجود به شرح جدول زیر آثار ناشی از سهام های یاد شده سبب ایجاد سود به مبلغ ٢۴٩.٠٩۴ میلیون ریال با تاثیر مبلغ ٢٢٨ ریال (مثبت) بر روی هر سهم شرکت شده است . مراتب برای اطلاع سهامداران محترم به استحضار می رسد.