به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت به پرداخت ملت در گزارش تفسیری اعلام نمود،در آینده ای نه چندان دور شیوه های کنونی پرداخت دگرگون شده و ابزار های نوین و حتی مجازی جایگزین شیوه های فعلی خواهد شد.گستردگی خدمات پرداخت موبایلی،افزایش سهم خدمات به سایر بانک ها ،توسعه ٢٠درصدی پایانه های فروش در کل کشور،نوسازی ٣٠درصدی پایانه های فروش در کل کشور از چشم انداز های مهم شرکت می باشد.که این اهداف می توانند در آینده سهم بازار شرکت را گسترش دهند.