به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت آلومینیوم ایران در گزارش تفسیری اعلام نمود،مقدار تولید این شرکت در سال ١٣٩٨ برابر با ١٨٧ هزار تن انواع شمش با آلیاژهای مورد نیاز مشتریان برآورد شده است.مقدار فروش نیز ١٩٠هزار تن برآورد شده است که حدود ٣٠هزار تن آن به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز جهت خرید مواد وارداتی برای صادرات در نظر گرفته شده است و ١۶٠هزار تن ما بقی جهت فروش داخلی از طریق شرکت بورس کالای ایران براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در چهار چوب قوانین و مقررات تعیین شده پیش بینی شده است.