به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٧١۵ ریال سود محقق کرد. فایرا در مدت مشابه سال قبل ٣٩۴ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٨١ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۴٩ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ١٠ درصدی هزینه های مالی دانست.