قیمت مسکن در تهران با مساحت خانه ها رابطه مستقیم دارد... در تهران هر چقدر مساحت خانه ها بزرگتر می شود، قیمت فروش هر مترمربع از آنها هم افزایش پیدا می کند و هر چقدر خرید به سمت خانه های کوچک مساحت متمایل می شود، قیمت فروش متری آنها نیز افت می کند...

بورس 24 : قیمت مسکن در تهران با مساحت خانه ها رابطه مستقیم دارد.

در تهران هر چقدر مساحت خانه ها بزرگتر می شود، قیمت فروش هر مترمربع از آنها هم افزایش پیدا می کند و هر چقدر خرید به سمت خانه های کوچک مساحت متمایل می شود، قیمت فروش متری آنها نیز افت می کند.

کوچکترین خانه های فروخته شده در تهران طی ماه گذشته 25 درصد ارزانتر از قیمت میانگین واحدهای مسکونی در این شهر بوده است. اما بزرگترین خانه ها 35 درصد گرانتر از قیمت میانگین بوده اند.

لیست قیمت خانه ها با مساحت متفاوت در شهر تهران به شرح زیر است:

سطح زیربنا

قیمت مترمربع به تومان

متراژ کمتر از 40

9

40 تا 60

9.7

60 تا 80

11.3

80 تا 100

14

100 تا 120

15.8

120 تا 140

17.8

بالای 140

22