به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز از توقف بخشی از فعالیت های شرکت به دلیل تعمیرات دوره ای ماشین آلات خبر داد.