به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ملی صنایع مس ایران در گزارش تفسیری اعلام نمود ،مجموع فروش داخلی و خارجی این شرکت برای سال مالی ٩٨ حدود ١٧٨۴۴میلیاردتومان برآورد شده است که در ۶ماهه نخست ۵۶درصد از این مبلغ تحقق یافته است که با توجه به عملکرد خوب شرکت در نیمه نخست و پوشش ۵۶درصدی بودجه فروش انتظار می رود مبلغ فروش ذکر شده تحقق یابد.گفتنی است مبلغ برآوردی سود خالص برای سال مالی ٩٨ حدود ٨۶۶٢میلیارد تومان می باشد.