به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٧۴٠ ریال سود محقق کرد. فملی در مدت مشابه سال قبل ٣٣٠ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ٧٨٠٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٢۴ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٣١ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ٣٢۶ درصدی سایر هزینه ها دانست.