آنچه هست، برای مردم روشن شود به گزارش «انتخاب»؛ این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توئیتی نوشت...

بورس 24: جواد کریمی قدوسی در یک رشته توئیت ادعایی را علیه حسام الدین آشنا در ماجرای آمد نیوز و روح الله زم مطرح کرد.

به گزارش «انتخاب»؛ این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توئیتی نوشت: دستگیری های صورت گرفته در حوزه نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با آمدنیوز باید برای مردم روشن شود. 

کریمی قدوسی در توئیت دیگری هم نوشت: نقش حسام الدین آشنا، مسئول اتاق عملیات روانی دولت در ماجرای آمدنیوز باید مورد توجه قرار گیرد.