به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران اعلام نمود پیش بینی درآمدهای عملیاتی سال ١٣٩٨ با تغییراتی همراه بوده که متعاقبا اعلام می گردد.