بسازید که... در ماه های آینده هر اندازه تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به تاخیر بیفتد احتمال دست یافتن به پروانه ای با سود و شرایط مناسب نیز کاهش پیدا می کند! خبرها حکایت از آن دارد ...

بورس 24 : برداشت قدیمی از خاصیت رکود مسکن ممکن است این بار بساز و بفروش ها را به ورشکستگی کامل بکشاند!

همیشه با به خواب رفتن بازار معاملات خرید و فروش خانه در شهرها بساز و بفروش ها هم به دنبال خریداران مسکن از بازار خارج می شوند. این رفتار تقلیدی اگر چه خطا و غیرقابل قبول است ، اما در این دوره خطای مکرر و فوق العاده پرریسک به حساب می آید.

بساز و بفروش هایی که فکر می کنند تا پایان امسال ساخت و ساز به صلاحشان نیست کاملاً در اشتباه استراتژیک گیر افتاده اند.

در ماه های آینده هر اندازه تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به تاخیر بیفتد احتمال دست یافتن به پروانه ای با سود و شرایط مناسب نیز کاهش پیدا می کند!

خبرها حکایت از آن دارد که در ماه های آینده تغییراتی در شرایط صدور پروانه ساختمانی ایجاد خواهد شد. هنوز مدیران شهرداری این خبر را تایید رسمی نکرده اند اما تکذیب هم نکرده اند. یکی از تغییرات احتمالاً کاهش تراکم ساختمانی است و تغییر دیگری احتمالاً مشروط شدن صدور مجوز ساخت برج به نزدیک بودن پلاک مربوطه به ایستگاه مترو!

اگر چنین شود سود بساز و بفروش ها از مسکن سازی کاهش پیدا می کند.

این هشداری است به سازندگانی که فکر می کنند اگر در این دوره نسازند سود می برند!