به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در گزارش تفسیری اعلام نمود،تامین برق مطمئن و پایدار همراه با افزایش بهره وری،بهینه سازی مصرف و مدیریت تقاضای انرژی ،توسعه متوازن و پایدار بخش برق از اهداف مهم و راهبردی شرکت می باشد.همچنین پیش بینی شده است مصرف برق کشور تا سال١۴٠۴سالانه ١٠درصد افزایش یابد.