به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،موتورسازان تراکتورسازی ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود١٧٣میلیارد تومان فروش داشته است که ٣١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.