به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود١١١میلیارد تومان فروش داشته است که ٢۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.