به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ١٩٧میلیارد تومان فروش داشته است که ٣۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.