به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت محورسازان ایران خودرو در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ٩٠میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.