به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع ریخته گری ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨حدود ١۵میلیارد تومان فروش داشته است که حدود٣میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.