به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سایپا آذین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ١٩۴میلیارد تومان فروش داشته است که ٣٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.