به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود٨٨میلیارد تومان فروش داشته است که ١۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.