به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت ذغالسنگ نگین طبس در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ٣٩میلیارد تومان فروش داشته است که ۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور می باشد.