این روزها شهر کربلا مملو از عاشقان و ارادتمندان مکتب آزادگی است...

بورس 24:این روزها شهر کربلا مملو از عاشقان و ارادتمندان مکتب آزادگی است.

منبع: عصر ایران