به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت برای حضور در مجمع سهامداران خود را دعوت نمودند.