صادرات رب طبق این بخشنامه قطعا افزایش پیدا می کند. اما تاثیر آن در شش ماهه دوم سال بیشتر خواهد بود. یعنی شاید در نیمه اول سال جاری شاهد افزایش میزان صادرات به اندازه قابل توجه نباشیم اما در نیمه دوم تاثیر آن بیشتر ملاحظه خواهد شد.