به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو اعلام داشت با توجه به نوسانات قیمت در دو سال اخیر و تاثیر مستقیم آن در ارزش جایگزینی دارایی ها که منجر به رشد بهای تمام شده و کاهش سرمایه در گردش شرکتها می شود شرکت ایران ترانسفو در جهت حفظ تداوم فعالیت تولید شرکت اقدام به درخواست تعدیل قیمت فروش ترانسفورماتورهای فروش رفته در طی دو سال اخیر کرده است که تا تاریخ این گزارش تاییدیه تعدیل فروش به مبلغ حدوداً ۵٨ میلیارد تومان صورت گرفته است که قطعاً پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به مستندات موجود نهایی خواهد شد.