به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت افرانت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ مبلغ ٧٣میلیارد تومان درآمد داشته است که ١٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه میباشد.