به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت خدمات انفورماتیک در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨ حدود ٩١٢میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ١۴٢میلیارد تومان مربوط به شهریور ماه می باشد.