به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ۴٣میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.