به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فرآورده های نسوز ایران در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨حدود ١٣٧میلیارد تومان فروش داشته است که ٢۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.