به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در ٩ ماهه منتهی به شهریور ماه ٩٨ حدود ٨میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١میلیاردتومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.