به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پشم شیشه ایران در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ۴٠میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.