به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت خاک چینی ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ حدود ٩٨میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.فروش ۶ماهه نخست دوره قبلی ۴٣میلیارد تومان بود.