به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سایپا شیشه در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ٣١میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.