به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود١٠۶میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ١۴۵درصد نسبت به دوره مشابه گذشته رشد کرده است.فروش شهریور ماه نیز حدود ١٩میلیارد تومان بود.