به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید اعلام نمود،بادرخواست پذیرش سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید در بازار دوم فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت به عمل آمده است.