به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو در گزارش تفسیری اعلام نمود،مبلغ درآمد های عملیاتی برای سال مالی جاری حدود ٩١١٠میلیارد تومان برآورد شده است ،گفتنی است بهای تمام شده درآمد های عملیاتی نیز حدود۵٠٢٠میلیارد تومان برای سال مالی ٩٨ در نظر گرفته شده است.شایان ذکر است از تاریخ یک مرداد ماه ٩٨ نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان معادل ١۶درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار ٣ماهه با خریداران تفاهم شده است.همچنین شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ،با توجه به تکمیل زنجیره ی معدن تا شمش فولاد،را خود راسا تامین می نماید.