به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٧٩۶ ریال سود محقق کرد. کچاد در مدت مشابه سال قبل ٣١٧ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. با سرمایه جدید ۴۴٠٠٠ میلیارد ریالی رقم سود هر سهم برای سال جاری به ۶٠۶ ریال و سال گذشته به ٢۴١ ریال می رسد. علت اصلی افزایش ١۵١ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧٠ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٣٩۵ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.