عباس صفاکیش عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان در خصوص افزایش نرخ سیمان در نیمه دوم سال به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: ابتدای سال که مجوز افزایش نرخ به شرکت های سیمانی داده شد، صحبت در خصوص دو مرحله افزایش نرخ در سال ٩٨ بود ، یک مرحله اجرا شد...