به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت شیشه و گاز در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود٧٨میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١٣میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.