به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر اعلام داشت در مزایده عمومی فروش یک فروند شناور یدک کش بنام دریا بندر یک و یک فروند شناور بارج بنام نصر ٨٢۵ شرکت کننده جهت ارائه پیشنهاد قیمت حضور نداشت.