به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تامین سرمایه نوین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٣١٣ ریال سود محقق کرد. تنوین در مدت مشابه سال قبل ١٩٩ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ٩٠٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۵٨ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵٣ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.