​فولادی ها اثرات تحریم را بسییار ناچیزتر از دستورالعمل های دست و پا گیر داخلی می‌دانند. به‌نوعی صنعت فولاد در بخش صادرات همیشه حرف برای گفتن خواهد داشت. اما برخی ممنوعیت‌های صادراتی از داخل و دستورالعمل هایی که به موجب آن رفتارهای فروشندگان را در بخش صادرات محدود می کند موجب شده تا فولادسازان از این موضوع دل پری داشته باشند.