به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شاهد نتیجه مزایده فروش یک قطعه باغ مشجر را اعلام نمود.