به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی پارس اعلام داشت پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم اعلام ضریب Aدر فرمول خوراک گاز سال١٣٩٨ به استحضار می رساند ضریب A در فرمول خوراک گاز دریافتی شرکت پتروشیمی پارس ازشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سال ١٣٩٨ توسط وزیر محترم نفت بدون تغییر نسبت به سال ١٣٩٧به میزان ۶٢درصد اعلام گردیده است.