به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت هلدینگ داروپخش از واگذاری سهام شرکت توزیع داروپخش خبر داد.