به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،نخستین سیگنال مثبت از صنعت جذاب نسوز از خدمات نسوز توکا آغاز شد،شرکت تولیدی خدمات نسوز توکا در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨ مبلغ ١٢٨١ریال سود حسابرسی نشده محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه قبلی ٣۶۶درصد رشد کرده است .گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ١۴۵درصد و سود عملیاتی ٣۴۴درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد کرده است.